Regulamin konkursu Graffiti Girl na Instagramie

Regulamin konkursu Graffiti Girl na Instagramie

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu  (dalej „Organizator”) pod nazwą „Graffiti Girl” (dalej „Konkurs”) jest MONIKA LASOTA, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DREAM RELIGION MONIKA LASOTA, ul. Cieszyńska 367, 43-300 Bielsko Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP 6292208169, REGON 277648574
 2. Fundatorem nagród w Konkursie „Graffiti Girl” jest Organizator.
 3. Organizator Konkursu ocenia wykonanie zadania konkursowego przez uczestników Konkursu. Do zadań́ organizatora należy również̇ stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) oraz z  akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram (dalej „Serwis”) i profilu w tym serwisie dostępnym  pod adresem: https://www.instagram.com/dreamreligion/  (dalej: „Profil Konkursowy”).
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją i przebiegiem Konkursu.
 9. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.dreamreligion.com

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 01.02.2020 r. do 08.02.2020 r do godz.24.00

III. UCZESTNICY KONKURSU


W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:

 1. ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem, że osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione częściowo) muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 2. Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie autentycznego, własnego profilu na Instagramie.
 4. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  -  podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  - podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;
  - podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

IV. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  - udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Do jakiej stylizacji ubrałabyś koszulkę „Girl Graffiti” marki Dream Religion” i zamieszczeniu tej odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym „Graffiti Girl” z dnia 01.02.2020 na Profilu Konkursowym: https://www.instagram.com/dreamreligion/
  - zaobserwowanie profilu konkursowego https://www.instagram.com/dreamreligion/
  - polubienie posta konkursowego „Girl Graffiti” na Profilu Konkursowym.
 2. Odpowiedź Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  - nie może naruszać praw żadnych osób trzecich
  - nie może zawierać treści napastliwych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  - nie może zawierać treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób opisany powyżej powinno nastąpić w okresie od dnia 01.02.2020 r do 08.02.2020 r. do godziny 24.00
 4. Zwycięzcami Konkursu (dalej: „Laureaci”) zostaną 5 Uczestników, którzy zdaniem Organizatora napisali najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz spełnili wszystkie złożenia Konkursu i warunki Regulaminu. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

V. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje dla Lauretów Konkursu 5 t-shirtów damskich „Graffiti Girl” marki Dream Religion w rozmiarach S, M lub L (do wyboru), po 1 sztuce dla każdego Laureata.
 2. Informacje na temat nagrody można znaleźć na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.dreamreligion.com/kategoria/t-shirty/t-shirt-bialy-dream-religion-girl-graffiti

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana 10.02.2020 r w nowym poście dotyczącym rozstrzygnięcia konkursu Graffiti Girl zamieszczonym na Profilu Konkursowym Instagram: https://www.instagram.com/dreamreligion/  w dniu 10.02.2020.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na Profilu Konkursowym imion i nazwisk lub pseudonimów Laureatów oraz Laureaci zostaną otagowani (oznaczeni) w treści posta (nick z Instagramu).
 3. W celu potwierdzenia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem w terminie 48 godzin od ogłoszenia listy Laureatów za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Instagramie wysłanej na profil Dream Religion. W treści wiadomości należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu. Laureat niemający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dodatkowo zamieścić w wiadomości oświadczenie swojego opiekuna prawnego, dotyczące zgody na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata udziału w Konkursie w sposób i w terminie określonych w niniejszym punkcie Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
 5. Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą elektroniczną na adres kontakt@dreamreligion.pl w terminie 5 dni roboczych skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego Laureata wyrażającego zgodę na udział w Konkursie. W wypadku nieprzesłania przez Laureata powyższego oświadczenia Nagroda nie zostanie mu przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
 6. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adresy Laureatów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenie udziału w Konkursie przez danego Laureata, lub ewentualnie od dnia pozytywnego zweryfikowania wieku Laureata albo prawidłowości zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata albo od potwierdzenia przez Laureata warunków udzielonej licencji do korzystania z Pracy Konkursowej. Koszt wysyłki nagrody pokrywa Organizator. Nie ma możliwości  osobistego odebrania nagrody przez Laureata w siedzibie firmy Organizatora lub jakimkolwiek innym miejscu.
 7. Doręczenie Nagrody może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 9. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. W przypadku chęci dokonania przez Laureata wymiany rozmiaru wygranego t-shirta - koszt odesłania i ponownej wysyłki pokrywa Laureat.
 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 11. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź́ żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane elektronicznie na adres: kontakt@dreamreligion.pl z dopiskiem „KONKURS GRAFFITI GIRL REKLAMACJA”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji elektronicznie lub za pomocą wiadomości prywatnej na Instagramie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe (adres, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i ewentualnie dane opiekuna prawnego) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową.
  Pełne informacje znajdziesz TUTAJ: Informacje od administratora danych osobowych
  /userdata/public/upload/informacje-od-administratora-danych-osobowych-dr.pdf

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Konkursu nie mógł on przewidzieć. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl